Trygga smslån från Säkerfinans!

Ny kund? Ansök om ett smslån på 30000 kr idag!

Villkor - Kontokredit | Villkor - Lån | | PersonuppgifterVillkor - kontokredit

Bliq AB 556678-2677, september 2021

1. PARTER

Kreditgivare är Bliq AB(org. nr 556678-2677), nedan Bliq.

Kredittagaren förbinder sig att följa dessa kontokreditvillkor genom att underteckna kontokreditavtalet och därefter använda Kontokrediten. Utöver vad som anges i dessa kontokreditvillkor ska konsumentkreditlagens bestämmelser om löpande krediter tillämpas.

2. DEFINITIONER

Kontokrediten: Den kontokredit som omfattas av detta avtal.
Kontoskuld: Samtliga på kontot bokförda debiteringar uppkomna genom användning av kontokrediten och påförda tillämpliga räntor och avgifter.
Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.
Kredittagaren: Den person som ansökt och beviljats kontokredit hos Bliq och som ansvarar för uppkommen Kontoskuld.
Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat som Kredittagaren kan utnyttja.
Mina sidor: På Kredittagarens personliga inloggningssida kan Kredittagaren få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.

3. KREDITGRÄNS

Kontokrediten är en så kallad revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att fritt utnyttja ett visst kreditutrymme. Kreditutrymmet kan både höjas och sänkas vid varje ansökningstillfälle. När Kredittagaren genomför ett uttag så minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Bliq fastställer en högsta kreditgräns. Beviljad kreditgräns får inte överskridas. Bliq har rätt att vid Kredittagarens begäran om förnyad utbetalning upp till tidigare beviljad kreditgräns utföra en förnyad kreditprövning. Bliq har då rätt att stoppa rätten att utnyttja den tidigare beviljade kreditgränsen. Bliq äger även löpande rätt att sänka den ursprungligen beviljade kreditgränsen till en kreditgräns som Bliq anser skälig, dock lägst ned till ett belopp motsvarande det vid denna tidpunkt utnyttjade kreditbeloppet, om (i) förutsättningarna för beviljande av krediten förändras under kreditens löptid; (ii) Bliqs risk för kreditgivningen ökar; (iii) Kredittagaren har missbrukat krediten genom övertrassering eller på annat sätt; eller (iv) det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser. Kreditgränsen anses sänkt en dag efter det att skriftligt meddelande sänts ut eller omedelbart efter muntligt meddelande till Kredittagaren.

På begäran av Kredittagaren kan, förutsatt godkännande av Bliq, kreditgränsen för kontokrediten höjas. Även sådan utökad kredit omfattas av detta avtal.

4. UTBETALNING TILL KREDITTAGARENS KONTO

Förutsatt att kreditutrymme finns tillgängligt kan Kontokrediten användas för uttag, med vilket avses betalning till Kredittagarens eget konto. Kredittagaren kan begära sådan betalning per telefon. En förutsättning för att Bliq ska genomföra betalningen är att Kredittagaren bekräftar bundenhet genom underskrift eller på annat sätt som Bliq bestämmer och att Kredittagaren styrker sin identitet genom legitimering med bank-ID eller på annat föreskrivet sätt.

5. ÅTERBETALNING OCH AVBETALNING

Krediten löper tillsvidare. Vid utnyttjande av krediten förbinder sig Kredittagaren att erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månadsvis.

Återbetalningen sker genom lika stora delbetalningar, s k annuiteter och det lägsta beloppet att betala per månad uppgår till belopp som framgår av förslagen avbetalningsplan i ansökan.

De betalningsuppgifter Kredittagaren behöver för återbetalning av krediten finns både på Mina sidor och på månadsavierna. Kredittagaren ansvarar för att återbetalning av krediten, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa kreditvillkor, ska vara Kreditgivaren tillhanda inom utsatt tid. Som framgår av punkten 8 har Kredittagaren alltid rätt att fullt ut återbetala krediten när kredittagaren mottager aviseringen från Kreditgivaren eller vid annan tidpunkt. Är betalningen Kreditgivaren tillhanda senare än det på månadsavierna angivna förfallodatumet kan det påverka Kredittagarens möjlighet att göra uttag, eller ansöka om nya krediter igen. Kredittagaren ansvarar för betalning av på Kontokrediten gjorda uttag alternativt för av Bliq utbetalt belopp och för att den beviljade kreditgränsen inte överskrids, samt förbinder sig att till Bliq betala ränta och avgifter för Kontokrediten enligt Kontokreditvillkoren, samt i förekommande fall påminnelse-, och inkassokostnader och övriga avgifter.

Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader.

6. RÄNTA OCH AVGIFTER

Ränta utgår på denna kredit enligt en årlig räntesats som anges i särskild villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för kontokredit. Räntan förfaller månadsvis.

Ändring av gällande räntesats får ske om det är motiverat av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Bliq eller andra kostnadsökningar som Bliq inte skäligen kunnat förutse när avtalet ingicks.

Bliq tar ut avgifter enligt vad som anges särskild villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för kontokredit. Avgifterna utgörs, dels av avgifter för krediten som sådan, dels av andra avgifter. Ifråga om avgifter för krediten som sådan får Bliq införa nya avgifter eller ändra avgift om det kan motiveras av ökningar av de kostnader som ska täckas av avgifterna. Andra avgifter än avgifter för krediten, exempelvis påminnelseavgifter, utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Bliq vid var tid tillämpar.

Vid avgiftsändring som inte är obetydlig eller till Kredittagarens fördel ska Kredittagaren underrättas om ändringen innan ändringen börja gälla. Det samma gäller införande av ny avgift. Bliq lämnar underrättelse om ändringen av ränta eller avgift genom särskilt meddelande till Kredittagaren.

Betalar Kredittagaren inte belopp (kapital, avgifter eller ränta) som förfallit till betalning inom föreskriven tid har Bliq rätt att påföra Kontokrediten vid var tid gällande påminnelseavgift, samt dröjsmålsränta på förfallet belopp. Om Kontokrediten utnyttjas på sådant sätt att kreditgränsen överskrides ska Kredittagaren till kontot omedelbart inbetala vad som saknas. Vid sådan övertrassering har Bliq rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och härutöver dröjsmålsränta på det överskjutande beloppet. Vid uppläggning av kredit utgår i förekommande fall uppläggningsavgift med belopp som anges i separat villkorsbilaga rubricerad Aktuella räntor och avgifter för kontokredit.

7. UPPSÄGNING AV AVTALET

Kontokreditavtalet gäller tillsvidare. Bliq har rätt säga upp avtalet med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid. Kredittagaren kan när som helst säga upp avtalet.

Uppsägning av avtalet ska alltid ske skriftligen.

Bliq har även rätt att säga upp avtalet och/eller spärra Kontokrediten från användning med omedelbar verkan:

 • a) om det finns outnyttjat kreditutrymme och det är skäligt,

 • b) om Kredittagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet,

 • c) om Kredittagaren ställer in sina betalningar, på annat sätt visar sig vara på obestånd eller om det finns skälig anledning att anta att Kredittagaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet,

 • d) om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs, inleder skuldsanering eller om förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken förordnas,

 • e) om misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller det finns risk för att Bliq på något sätt främjar sådant brott, eller

 • f) misstanke finns om att Bliqs tjänster eller produkter kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för Bliq eller annan.

När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Kontokrediten för uttag. Vid var tid gällande kontokreditvillkor gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att Kredittagaren är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan Kontokrediten sagts upp men som bokförs på Kontokrediten först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kontokrediten har upphört.

Beträffande Bliqs rätt att få betalning i förtid gäller punkten 8.

8. FÖRTIDSBETALNING AV KREDITTAGAREN

Kredittagaren har rätt att betala sin vid var tid utestående Kontoskuld till Bliq före den avtalade kredittidens utgång.

9. FÖRTIDA UPPSÄGNING

Bliq har rätt att få betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

 • 1. Kredittagaren sedan mer än en månad är försenad med betalningen av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran.

 • 2. Kredittagaren sedan mer än en månad är försenad med betalningen av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

 • 3. Kredittagaren på annat sätt är väsentligt försenad med betalningen.

 • 4. Av Kredittagaren vid ansökan eller därefter lämnade uppgifter visar sig felaktiga eller senare händer motiverar ändrat ställningstagande.

 • 5. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Bliq få betalt i förtid enligt punkterna 1-3, gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Bliq sänder ett med¬delande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommit Kredittagaren tillhanda.

Har Bliq krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han/hon före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren tidigare på grund av denna bestämmelse, undgått skyldighet att återbetala krediten i förtid har Kredittagaren inte rätt att åter åberopa sig på denna bestämmelse.

10. BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR

Långivaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, eller annan liknande händelse eller omständighet utanför Långivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Långivaren är föremål för eller vidtar sådan åtgärd.

Långivaren ansvarar inte för skada hänförlig till Låntagarens angivande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid kreditansökan eller annat tillfälle eller i övrigt orsakad av Låntagarens oaktsamhet eller passivitet.

Långivaren är inte heller i andra fall ansvarig för skada som uppkommit om Långivaren varit normalt aktsam.

11. REKLAMATIONER TRANSAKTIONER

Kontohavare ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Kredittagaren av Bliq.

Reklamation avseende fel på kontoutdrag/avi ska riktas till Bliq och ske så snart Kredittagaren upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast en månad efter senast erhållet kontoutdrag avseende de transaktioner som reklamationen avser; annars förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet.

Kontohavare är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Bliq behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig transaktion ska polisanmälan ske på Bliqs begäran.

12. ÖVERLÅTELSE AV KONTOFORDRAN

Bliq har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all vid var tid utestående kontofordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal, utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Bliqs medgivande krävs däremot om betalningsansvaret ska övertas av annan.

13. ÄNDRING AV VILLKOR

Bliq har rätt att ändra villkoren för Kontokrediten och tjänster som är anslutna till Kontokrediten. Information om ändringarna meddelas Kredittagaren via brev, e-post, annonsering i dagspress, genom Mina sidor på webbplatsen eller vid avisering. Ändringarna träder i kraft trettio (30) dagar efter sådant meddelande. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen får denne utan särskild avgift frånträda avtalet. Om uppsägning inte görs anses Kontohavare ha godkänt ändringarna. För ändringar av räntor respektive avgifter, se ovan avsnitt avseende räntor respektive avgifter.

14. MEDDELANDEN

Kredittagaren ska omedelbart underrätta Bliq om ändring av namn, telefonnummer, e-postadress eller andra för Bliq väsentliga uppgifter. Har meddelande som rör denna kredit avsänts av Bliq i brev till Kredittagaren på dennes senast, skriftligen uppgivna adress, ska meddelandet anses ha kommit Kredittagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet sänts med e-postmeddelande ska det anses ha kommit Kredittagaren tillhanda omedelbart. Denna bestämmelse om när ett meddelande ska anses ha kommit Kredittagaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta preskription.

Kredittagaren är medveten om och accepterar att information om kontot, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse mm, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) eller e-postmeddelande till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer eller e-postadress. Om mobilnumret eller e-postadressen ändras ska Kredittagaren omedelbart underrätta Bliq om det nya numret. Kredittagaren ska även underrätta Bliq om Kredittagaren inte längre önskar att sådan information ska sändas till visst uppgivet nummer eller e-postadress.

15. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om krediten, betalningsförsummelse, eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, m fl i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles från Bliq vid förfrågan.

16. AVRÄKNINGSFÖRBEHÅLL

Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

17. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH PÅMINNELSEAVGIFT

Har betalning av krediten ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår dröjsmålsränta med 3% per månad. Vid en icke fullgjord betalning av förfallen fordran skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Kredittagaren. För sådan påminnelse debiterar Bliq en påminnelseavgift om SEK 60 eller med det högre belopp som kan följa av lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m.

18. INDRIVNING OCH INKASSO

Har betalning ej skett efter en påminnelse har Bliq rätt att överlämna ärendet till inkasso, Kredittagaren är då skyldig att ersätta Bliq för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 170 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda lag. Utöver detta kan Kredittagaren förpliktas ersätta Bliq för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom. Överlämnas kreditfordran för indrivning till Kronofogdemyndigheten tillkommer lagstadgade avgifter.

19. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Bliq inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då Kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Kredittagaren kan frånträda kreditavtalet genom att kontakta kundtjänst per telefon 08-644 20 10, e-post info@säkerfinans.se eller skicka brev till:

Bliq AB
Drottninggatan 68
111 21 Stockholm

I samband med detta ska Kredittagaren uppge information om att Kredittagaren vill utnyttja ångerrätten, uppgift om Kredittagarens namn, personnummer och folkbokföringsadress, samt datum. Kredittagaren ska snarast, och senast inom 30 dagar från den dagen då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet samt upplupen ränta. Kredittagaren är skyldig att betala ränta på krediten från den dagen då Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess att kreditbeloppet har återbetalats.

Bliq ska snarast, och senast inom 30 dagar från dagen för mottagande av Kredittagarens meddelande om att avtalet frånträds, återbetala de avgifter som Kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för de avgifter som Bliq har erlagt till det allmänna.

Om Kredittagaren inte har återbetalt kreditbeloppet samt eventuell upplupen ränta inom 30 dagar från dess att Kredittagaren meddelat ånger i enlighet med ovan, så ska inga medel återbetalas till Kredittagaren.

20. ÖVRIGT / TILLÄMPLIG LAG, TVISTER

Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av dessa villkor prövas av svensk allmän domstol. Bliq har dock rätt att väcka talan mot Kredittagaren vid domstol i annat land om Kredittagaren har sitt hemvist i det landet. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet. Kredittagaren kan vid klagomål vad gäller krediten vända sig till Bliqs klagomålsavdelning alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08 508 860 00. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser, se www.arn.se. Marknadsföringen av Kontokrediten följer svenska regler om marknadsföring. All information om Kontokrediten lämnas på svenska.

AKTUELLA RÄNTOR OCH AVGIFTER FÖR KONTOKREDIT

För närvarande gäller följande:

Årsränta: 39,00% på utestående kreditbelopp.
Årsavgift: 0 SEK
Uppläggningsavgift f n: 295 SEK
Aviseringsavgift: 35 SEK
Limithöjningsavgift f n: 255 SEK
Uttagsavgift: 150 SEK
Betalningspåminnelse f n: 60 SEK
Inkassokrav f n: 180 SEK
Amorteringsplan f n: 170 SEK
Dröjsmålsränta: 36 % årlig

Nuvarande avtalsvillkor

Avtalsvillkor 2021-03-30 -- 2021-09-20

Avtalsvillkor 2020-12-14 -- 2021-03-30

Avtalsvillkor 2020-07-09 -- 2020-12-14

Avtalsvillkor 2020-06-30 -- 2020-07-09

Avtalsvillkor 2019-10-02 -- 2020-06-30

Avtalsvillkor 2019-02-08 -- 2019-10-02

Avtalsvillkor 2019-02-01 -- 2019-02-08

Avtalsvillkor 2018-09-28 -- 2019-02-01

Avtalsvillkor 2017-08-28 -- 2018-09-28

Avtalsvillkor 2017-06-30 -- 2018-08-28


Kreditlimiten är . Kreditavtalet löper tills vidare. Minsta belopp att betala per månad är 0 kr, 0 % av den totala kreditlimiten. Se detaljerad återbetalningsplan


Exempel (beräknat 2023-10-01): Beräknad med antagandet att kredit­limiten är 10 000 kr och att krediten lämnas för en ettårsperiod och slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 % och krediträntan, som är rörlig, f.n. 39 %, per år. Månads­kostnaden är 1 095 kr och totalt att betala tillbaka blir 12 979 kr inkl. avgifter.

Det här är en högkostnadskredit

Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalnings­anmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuld­rådgivningen i din kommun. Kontakt­uppgifter finns på hallåkonsument.se